Οι εργασίες της εταιρείας ουσιαστικά ξεκίνησαν από τον Απρίλιο του 1982 με την επωνυμία
« Μπολάκης Μιχαήλ και Σία Ο.Ε ». Η εταιρεία ιδρύθηκε με κεφάλαια του εν ενεργείαΜπολάκης Μιχαήλ προέδρου της (Μπολάκης Μιχαήλ) που ήταν αποτέλεσμα της πολυετούς εργασίας του στο εξωτερικό. Η έδρα της εταιρείας ήταν αρχικά στον Κορυδαλλό και το αντικείμενο εργασιών ήταν εμπόριο αναψυκτικών και ποτών.

Η ανοδική τάση που παρουσίασε η εταιρεία, καθώς και η ραγδαία αύξηση του πελατολογίου της οδήγησε έξι χρόνια μετά (26η Φεβρουαρίου 1988) στην δημιουργία της Μ.Α.Ν.Κ.Ο. ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και η επιλογή ενός στρατηγικού σημείου που αφενός μεν θα κάλυπτε τις αυξημένες ανάγκες αλλά θα ανταποκρίνονταν και στις όποιες μελλοντικές θεωρήθηκε δεδομένη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιλογή του Ασπροπύργου Αττικής από τον πρόεδρο της εταιρείας και την μεταφορά αυτής στο 17ον ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Η επιλογή του σημείου αυτού ήταν καθοριστική καθώς σήμερα αποτελεί τον κυριότερο συγκοινωνιακό κόμβο του ελλαδικού χώρου με άμεση πρόσβαση στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, στην εθνική οδό Αθηνών Κορίνθου και στην Αττική οδό τον μεγαλύτερο περιφερειακό δρόμο των Αθηνών.

Κομβικό σημείο στην διαρκώς ανοδική πορεία της Μ.Α.Ν.Κ.Ο. ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. ήταν η μετάβαση από το εμπόριο αναψυκτικών, σε συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του χώρου των τροφίμων και των ποτών (εμπορική αντιπροσώπευση, διακίνηση και αποθήκευση). Τον Φεβρουάριο του 1997 με την Δ.Ε.Λ.Τ.Α. (εμπορική αντιπροσώπευση) τον Νοέμβριο του 2002 με την Coca Cola – Ελληνική εταιρεία εμφιαλώσεως Α.Ε. (διακίνηση) τον Δεκέμβριο του 2004 με την Chipita (εμπορική αντιπροσώπευση – διακίνηση) και το 2005 με την Dorna (διακίνηση – αποθήκευση).

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της εταιρείας ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια Ευρώ ( € 10.000.000 κατά προσέγγιση ). Μετά τον εκσυγχρονισμό που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία σε όλα τα τμήματα της εταιρείας τόσο όσον αφορά τον εξοπλισμό όσο και την επικρατούσα λογική ο στόχος που τέθηκε για το άμεσο μέλλον είναι η συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του ευρωπαϊκού πλέον χώρου που επιθυμούν να εισέλθουν στην ελληνική αγορά. Το πρώτο βήμα του στόχου αυτού υλοποιήθηκε με την πιστοποίηση της εταιρείας σε δύο συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Αρχικά κατά ISO 9001:2000 και στην συνέχεια κατά ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) που εφαρμόζονται για την εμπορία, αποθήκευση και διανομή γαλακτοκομικών προϊόντων χυμών αναψυκτικών και λοιπών ειδών διατροφής.